Ładowanie...

Teleporada

Teleporada


Teleporada nie jest jedyną formą udzielanych świadczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem.

Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
1. Teleporady w ramach POZ w SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem udzielane są przy użyciu:

• połączeń telefonicznych realizowanych przez zewnętrznego operatora - Pacjent łączy się za pośrednictwem sieci telefonicznej na wskazane numery telefonów Jednostki


2. Sposób ustalenia terminu teleporady, nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ, a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia:

• termin teleporady ustalany jest każdorazowo podczas kontaktu z pacjentem, poprzez określenie konkretnego dnia, a także godziny / przedziału minutowego:

a) w jakim wykonana zostanie próba kontaktu z pacjentem przez personel jednostki, albo

b)w jakim pacjent zobowiązuje się do kontaktu z jednostką we wskazany mu sposób.

•personel ustalając termin teleporady w ramach POZ bierze pod uwagę możliwe do wystąpienia ograniczenia techniczne /organizacyjne/ osobowe po stronie pacjenta, które mogą mieć istotny wpływ na możliwość udzielania świadczenia zdrowotnego w formie teleporady w POZ.


3. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ podejmuje co najmniej trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady:

•bez względu na to, jaki jest powód braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, w przypadku wystąpienia takich okoliczności tj. braku kontaktu z pacjentem w określonym terminie teleporady obowiązkowo wykonywana jest minimum 3-krotna próba ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut. Sporządzenie odpowiedniej adnotacji w dokumentacji indywidualnej Pacjenta.


4. Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta ustalana jest w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

•pacjent/opiekun ustawowy pacjenta informowany jest o możliwości skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w sytuacji kiedy jest to niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta, który uniemożliwia zrealizowanie świadczenia w formie teleporady.

Opracowano na podstawie; 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-zbior-zasad-i-dobrych-praktyk-dla-lekarzy-poz,7788.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html


Lista numerów telefonów wykorzystywanych do udzielania teleporad w SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem

 

Rejestracja;

 

• 18262 30 46,

• 18 262 32 46,

• 18262 03 35,

• 18262 38 22,

• 18262 32 21,

Zobacz również
COVID-19 Szczepienia
Jeżeli masz 70 lat lub więcej oraz posiadasz PESEL - możesz zarejestrować się na termin szczepienia. Każdy senior, który chce być zaszczepiony, a nie otrzymał terminu szczepienia, uzyska go wraz z kolejnymi dostawami szczepionek.
^